Obsah

Novinky
Novinky

Novinky

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

19.10.2018

Výběrové řízení na pronájem a provozování restaurace na sokolské zahradě TJ SOKOL Mysločovice, z.s.

 

Výkonný výbor TJ SOKOL Mysločovice, z.s. vyhlašuje výběrové řízení na pronájem a provozování restaurace na sokolské zahradě TJ SOKOL Mysločovice, z.s. a to od 1.1.2019 v tomto rozsahu:

 

 1. Budova na par.č. 220 + příslušenství

 2. Venkovní zahrada par.č. 50/2, 50/1 a 185 + příslušenství

 

Kritéria výběrového řízení:

 

 1. Měsíční výše nájemného bude smluvními stranami určena dohodou bez plateb za služby a energie.

 2. Zpracování podnikatelského záměru na zkvalitňování a rozšiřování služeb.

 3. Závazek spolupořádání kulturních akcí ve spolupráci se složkami v obci.

 4. Živnostenský list v oboru a prokazatelná bezdlužnost vůči státu.

 5. Zkušenosti s provozováním pohostinství.

 6. Kladný vztah k regionu.

 7. Návrh výše nevratné kauce na období pronájmu ( 5 let )

 

Účastník řízení doloží:

 

 1. Kopie oprávnění k podnikání – živnostenský list, výpis z obchodního rejstříku.

 2. Na zvláštním papíře: Projekt fungování objektu(podnikatelský záměr),způsob provozní součinnosti s pronajimatelem, úpravy či dovybavení provozovny, rozsah sortimentu restaurace a případné kulturně společenské aktivity spojené s provozováním restaurace a celého areálu. Tyto podmínky se stanou součástí nájemní smlouvy.

 3. Na zvláštním papíře: Čestné prohlášení uchazeče, že k datu podání přihlášky do řízení není veden v žádném rejstříku dlužníků a není proti němu vedeno žádné exekuční řízení.

 4. Výpis s rejstříku trestů

 5. Kvalifikační předpoklady – doložitelné zkušenosti a praxe související s podnikatelským záměrem.

 6. Identifikační údaje uchazeče:

 • U OSVČ – jméno, přijmení, přesná adresa trvalého bydliště, IČ, DIČ, bankovní spojení a číslo účtu, telefon a e-mail.

 • U právnických osob – název, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, číslo účtu, telefon a e-mail, nabídka musí být podepsaná osobou oprávněnou jednat za právnickou osobu.

 

Zadavatel si vyhrazuje právo:

 

 1. Výběrové řízení zrušit, případně nevybrat žádného zájemce

 2. Nevracet podané nabídky

 3. Neposkytovat náhradu nákladů, které účastník vynaloží na účast v řízení

 4. Přesné znění smlouvy stanovit po vybrání nájemce

 5. Písemné vyrozumění obdrží pouze vybraný zájemce

 

Hodnotící kritéria:

Nabídka bude hodnocena komplexně jako celek

 

Výběrové řízení je vyhlášeno dne 20.10.2018, do dne 15.11.2018 do 16,00 hodin

Toto výběrové řízení není veřejnou zakázkou ve smyslu příslušných právních předpisů ani obchodní veřejnou soutěží ve smyslu obchodního zákoníku. Jediným kritériem výběrového řízení je transparentnost a rovné podmínky všem účastníkům.

 

Zájemci mohou své nabídky doporučeně zaslat na adresu do15.11. 2018

TJ SOKOL Mysločovice, z.s. Výběrové řízení – „NEOTVÍRAT“ Mysločovice 56, 763 01 Mysločovice

 


 

Nahoru Přesunout se na začátek stránky

{1373407091-logo-sokolmyslocovice.png}{1373407099-logo-sokol.png}© 2013 TJ SOKOL Mysločovice, o.s.,
Mysločovice 56, 763 01 Mysločovice, Česká republika

Oddíly© 2013 Všechna práva vyhrazena. TJ Sokol Mysločovice
Design rotate Rotate