TJ SOKOL Mysločovice - Budování sportovišť

Budování sportovišť

 

Za 70 let života Sokola žily generace, které měly různé zájmy, např. ve sportovní gymnastice, míčových hrách jako fotbal, volejbal, hokej, házenou, stolní tenis, nebo v kulturní činnosti realizace divadel, plesů, turistických akcí a k tomu bylo nutné budovat nářadí, hřiště, šatny, ubytovnu a hernu stolního tenisu i kulturní středisko Sokolskou zahradu.

Období 1932 – 1948

V předválečném Sokole se cvičilo, hrála divadla, plesy a z jejich zisků se kupovalo nářadí. Sokol nevlastnil ani pozemky ani budovy. Zájem byl zaměřen do tělocvičny, tj. sálu záložny a žádné investiční akce se neprováděly.

Období 1948 – 1970

Změna politické orientace ve státě přineslo mj. i „Sjednocenou tělovýchovu“. Veškeré TJ byly sloučeny v jednu s názvem ČSTV. V našem případě to bylo sloučení místního Sokola a Orla. Členové Orla neměli zájem společně pracovat, ale majetek byl převeden do Sokola. Byl to pozemek za dnešním Zdravotním střediskem, dnes už známá „Sokolská zahrada“, pole o výměře 1,2 ha i drobná peněžní hotovost. Už v roce 1953, tehdejší výbor Sokola rozhodl o vybudování tanečního kola v této zahradě. Dokončeno bylo v r. 1957. Souběžně s tím byly odstraněny staré ovocné stromy a vysázeny břízy. Pozornost mladých nadšenců byla zaměřena na fotbalové hřiště. Postavili jsme zde staré dřevěné šatny bez možností umytí. Další výstavba nebyla prováděna.

Období 1971 – 2000

V lednu 1971 byl zvolen nový, velmi úspěšný výbor Sokola. Předsedou se stal Bohuslav Dřímal. Základ výboru tvořili snad deset let Ladislav Vojáček, Antonín Mrlík, Antonín Šesták, Miroslav Krystýnek a Jaroslav Gazdoš a František Dřímal. Další mladí členové výboru pracovali většinou krátce a postupně byli vyměňováni. Všechno se dělalo v pohodě a kamarádsky. Naším prvním záměrem bylo vystavět v sokolské zahradě šatnu a sociální zařízení pro volejbal, WC, výčep, jeviště, letní posezení pro 400 osob a osvětlení. Vedoucím stavby se stal Antonín Mrlík. Nadšení, mladí členové ochotně pracovali. Samozřejmostí bylo odpracovat si zdarma dohodnuté roční hodiny. Po dokončení hrubé stavby v roce 1973 převzal organizaci dokončení výbor Sokola. Za dva roky práce a starostí patří Antonínu Mrlíkovi poděkování. Dále se prováděly práce vodoinstalace a elektrorozvody, omítky, obklady, dlažby, fasáda, schodiště, zábradlí a terénní úpravy. Každý z těchto úkolů měl jeden člen výboru na starosti. Scházeli jsme se týdně a upřesňovali postupy. Celá velká akce byla dokončena a otevřena na Silvestra r. 1974.

Rok 1975: Jak rostl počet fotbalových družstev bylo potřeba rozšířit malé přízemní šatny. Díky pochopení okresního Výboru ČSTV a p. Š. Chromeckého jsme dostali finanční prostředky a v roce 1976 jsme mohli začít s přístavbou a nadstavbou levé části šaten. Vedení a starost se stavbou dostali za úkol  Bohuslav Dřímal a Ladislav Vojáček. Ve stejné době druhá skupina vedená Antonínem Mrlíkem, Ladislavem Šimíkem a Františkem Doleželem prováděla stavbu jeviště na sokolské zahradě. Zdárně byly obě akce skončeny v létě 1978. Na podzim tohoto roku jsme ještě postavili plechový plot za fotbalovou brankou ze severní strany a záchytnou síť na míče. Tuto práci zajišťoval Bohuslav Dřímal.

Rok 1978: Při dokončování všech drobných akcí na hřišti i v Sokolské zahradě se výbor většinou hlasů rozhodl vybudovat naši doposud největší stavbu a sice ubytovnu pro školení a školy v přírodě proto, abychom zajistili finanční zdroje na rozrůstající se činnost v Sokole. Předseda Bohuslav Dřímal zajišťoval v tomto roce povolení ke stavbě, projektovou dokumentaci, výkup pozemku, potřebné finanční prostředky na stavbu. Později se stal také vedoucím stavby.


Ubytovna TJ

K významné budovatelské akci v první řadě patří výstavba ubytovny (1979 – 1983). V hojném počtu se zúčastňovali práce především fotbalisté, od dorostenců počínaje a konče děvčaty volejbalistkami. Překvapilo nás i zapojení některých občanů. Podrobnosti o stavbě najdete v dílčí kronice o výstavbě ubytovny. Prvním obětavým vedoucím provozu se stal Zdeněk Mazoch, po něm Josef Mlčák a Bohuslav Dřímal. Jednou z aktivit na ubytovně bylo zajišťování škol v přírodě. Dle vyjádření zúčastněných učitelek probíhalo vše na vysoké úrovni. Zápisy ve dvou kronikách to potvrzují. V dalším období se bohužel od této formy podnikání upustilo. Dnes slouží ubytovna pro příležitostné nájemníky.

Hrubá stavba ubytovny byla dokončena v roce 1980. V roce 1981 se prováděly vnitřní příčky, schodiště, hrubá stavba herny a jídelny, izolace střechy, práce na topení, vodo a elektro-instalace. V roce 1982 byly dokončeny řemeslnické práce, vnitřní omítky, potěry, parkety a lepení gumy na chodbách a na pokojích. V roce 1983 jsme dokončili všechny vnitřní práce, zhotovili zábradlí, vybavili budovu nábytkem a kuchyň zařízením. V létě jsme dokončili úpravy okolí budovy a zkušebně zahájili provoz..

Byla to náročná akce jak na organizaci, tak na velké množství brigádnické pomoci členů. Doufáme, že nám bude dlouho tato budova pomáhat v zajišťování financí tak, jak jsme  předpokládali.

Další výstavba se nezastavila ani v roce 1984. Byla vybudována na hřišti krytá tribunka, betonová cesta a oplocení přes dvůr ubytovny a přes Sokolskou zahradu a postavena záchytná síť u volejbalového hřiště.  

Budování „Spartakiádního stadiónku“.

Do této další velké akce jsme se mohli pustit proto, že jsme krátce zaměstnali mladého stavebního technika Jiřího Dřímala, který celou stavbu řídil. Jednalo se o odklizení zeminy skrývky, zabudování podkladního štětu, zhotovení armatury z ocele a vlastní betonáž. Následovala práce zámečnická, tribunky, oplocení, brány, stožáry, přivedení el. proudu a položení 100 m vodovodní přípojky. Dále bylo svařeno zábradlí okolo hřiště a vybetonován chodník od cesty, okolo severní brány až po šatny. Náročnou prací bylo vybudování betonové cesty podél fotbalového hřiště. Problémem bylo zajištění financí i vlastní práce.

V roce 1986 byla zahájena pod vedením Ing. Karla Dřímala a Jaroslava Velíska výstavba pravé strany šaten, tj. WC ženy, muži, šatna pro rozhodčí, v patře rozhlas a kancelář.

Od roku 1992 se provádí údržba tělovýchovného zařízení. Byla odizolována celá budova ubytovny, provedena přestavba kotelny z původní na plynovou, byly utěsněny okna, vyměněny radiátorové ventily a provedena generální oprava herny stolního tenisu.

V roce 1997 – přestavba terasy, instalace buňky pro hospodáře, založen nový trávník. Po povodních v roce 1997 byly přestavěny kabiny na fotbalovém hřišti na moderní, prostorné šaty, nové sprchy a bylo instalováno elektrické vytápění. Akce byla zadána stavební firmě Ing. Karla Dřímala.

V roce 1998 – dokončení  ohrazení hřiště jižní a západní strany, instalace nových střídaček, montáž reklamních panelů. V roce 1998 byla přestěhována původní promítací kabina ze sokolské zahrady na fotbalové hřiště, k ní byl položen elektrický kabel a byl zřízen elektronický ukazatel času a skóre při zápasech.

V roce 1998 byla zahájena stavba budoucí kuchyně a skladů pro povýšení ubytovny na řádný hotel s kompletními službami. Stavba byla několikrát přerušena. Dokončena byla hrubá stavba. V době, kdy byly problémy vyřešeny a mohlo se pokračovat, nový výbor Sokola stavbu nedokončil a prodal ji.

V následujícím roce 1999 bylo provedeno za řízení Karla Dřímala odvodnění části fotbalového hřiště podél pomezní čáry ze západní strany, které zatím nevyřešilo už dlouholeté problémy s promáčením této části hřiště. Dále bylo vybudováno parkoviště na sokolské zahradě.

V roce 2001 byla provedena oprava oken ubytovny, rekonstrukce sociálního zařízení ubytovny v 1. patře

V roce 2002  - rekonstrukce sociálního zařízení sokolské zahrady, výměna oken hospody  a úprava celé budovy. Rekonstrukce sociálního zařízení ubytovny v přízemí. Byla provedena výměna všech ventilů u radiátorů v celé ubytovně.

TJ SOKOL Mysločovice - Redakční systém MyPage V3 - Mail listing: registrace - Redakční systém MyPage V3